PCB-massor

PCB användes mellan 1956 – 1973 i bland annat fog och golvmassor vid nybyggnation eller renovering av fastigheter och industribyggnader. Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB och se till att det blir sanerat.

Tydliga Krav på inventering och sanering

30 juni 2008 var senaste dag för redovisning av inventering till miljökontoret. Detta gällde alla fastigheter som uppfördes eller renoverades perioden 1956–1973.

Sanering av fog- och golvmassor som innehåller höga halter PCB ska ske senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda/renoverade 1956–1969
  • 30 juni 2016 för byggnader som är uppförda/renoverade 1970-1973
  • 30 juni 2016 industribyggnader uppförda/renoverade 1956–1973

Vid mindre halter så ska sanering ske senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Övriga produkter/varor som innehåller PCB ska märkas tydligt.

Försiktighetsmått vid sanering

Innan sanering sker ska detta anmälas till miljökontoret. Anmälan ska göras i god tid, senast 3 veckor innan saneringen påbörjas. Miljökontoret granskar anmälan och svarar på den med ett beslut.
En dålig sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Så se till att den du anlitar för sanering har behörighet! Att det finns en riskbedömning och en kontrollplan som ser till att saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet.

Läs mer om PCB nedan.
Folder, Inventering och sanering av PCB i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973.pdf

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer